ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Versie:   2022

 

De overeenkomst

1 De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het machtigingsformulier of inschrijfformulier aan Inside- Outdoor.

2 Deelname aan de lessen, tours, micro- adventures , geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Ook de huur van sport- materiaal valt volledig onder het eigen risico van de huurder.

3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de instructeur. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. De instructeur behoudt zich het recht hierin een weloverwogen keuze te maken en kan op basis daarvan deelname aan activiteiten ontzeggen. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

4) Deelname aan één van de activiteiten aangeboden door Inside- Outdoor betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Betaling

1) Een overeenkomst bij Inside- Outdoor wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, iedere overeenkomst is opgesteld met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

2) Bij betaling door overschrijving via bank dient de deelnemer het verschuldigde geld binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te betalen middels overschrijving naar het KNAB bankrekeningnummer NL25KNAB0505390116 ten name van R.R de Vries Inside- Outdoor..

3) Bij niet of niet-tijdige betaling om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo) heeft Inside-Outdoor het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

4) Restitutie op; lesgeld is niet mogelijk.

5) Bij ziekte of afwezigheid van de instructeur bieden wij de mogelijkheid de les in te halen, de contributie wordt dan niet verrekend.

6) Feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen, kunnen op een later tijdstip ingehaald worden

 

Uitsluiting
1) Inside-Outdoor heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2) Inside- Outdoor heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

3) Het is de deelnemer afgeraden om deel te nemen aan het volledige aanbod van Inside- Outdoor, indien de deelnemer last heeft van nek- en/of rugklachten, zwanger is, hartproblemen heeft of heeft gehad, de deelnemer een slechte conditie heeft, kortademig is, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol is. Inside- Outdoor is niet aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch besluit deel te nemen aan het activiteiten aanbod van Inside- Outdoor.

 

Gemiste lessen

1) Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Inside-Outdoor zodat er mogelijk een betalingsregeling getroffen kan worden.

Annuleringen

1) Inside- Outdoor behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

2) Inside- Outdoor heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

3) Er geldt vanuit Inside- Outdoor geen restitutieplicht bij overmacht, waaronder bijvoorbeeld wordt begrepen maatregelen in het kader van de volksgezondheid, de politieke situatie in een land,  technische mankementen, ziekte of natuurrampen. 

4) Bij annulering door deelnemer, (alleen van toepassing op huur, micro- adventures en bij aanvraag op maat) 

Bij annulering meer dan 14 dagen vóór de gereserveerde datum, brengt Inside-Outdoor u  40% van de reserveringswaarde in rekening;

-Bij annulering meer dan 7 dagen vóór de gereserveerde datum, brengt Inside-Outdoor u 60% van de reserveringswaarde in rekening;

-Bij annulering van 7 dagen of minder vóór de gereserveerde datum, brengt Inside-Outdoor u 80% van de reserveringswaarde in rekening.

Wijzigingen

1) Inside- Outdooor behoudt ten alle tijde het recht tot wijzigen van de Algemene Voorwaarden, lestijden, locatie en data.

 

Aansprakelijkheid

1) Inside-Outdoor verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren en is gerechtigd om bij en/of voor een dienst derden in te schakelen.

3) De deelnemer is zich bewust van het feit dat gebruik/huur van de materialen, en deelname aan activiteiten en/of lessen, zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar zaken, en/of zaken van derden, risico’s voor schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.
4) Veiligheidsinstructies en andere instructies gegeven door instructeurs van Inside- Outdoor, dienen ten alle tijden door de deelnemer te worden opgevolgd.

5) Bij een groepsaanmelding, kan één persoon het inschrijfformulier invullen en ondertekenen, dit houdt in dat deze persoon aansprakelijk is voor alle deelnemers uit de groep met betrekking tot alles genoemd in de Algemene Voorwaarden.

6) Inside- Outdoor aanvaardt op geen enkele wijze aannsprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door (stuur)fouten, onkundigheid, aanvaringen, afsnijden, gebreken aan de gebruikte materialen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer en/of andere deelnemers lijden. De deelnemer neemt dit risico nadrukkelijk voor zijn/haar rekening en vrijwaart Inside- Outdoor hierin volledig.

7) Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan Inside- Outdoor de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. Inside- Outdoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.

8) Het verhuurde is voor risico van ondergetekende. Inside- Outdoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen aan derden en de huurder.  Bij schade, total loss of diefstal betaalt ondergetekende de reparatiekosten of vervangingswaarde van het gehuurde materiaal direct bij retour.

9) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Inside- Outdoor gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Inside- Outdoor.

 

Toepasselijkheid en geschillen

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Inside- Outdoor betreffende deelname aan lessen, afname van micro- adventure, huur van materiaal, coaching en dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Inside-Outdoor.

3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Inside- Outdoor, behoudens hogere voorziening.

Privacy

1) Door het accepteren van de algemene voorwaarden wordt er toestemming verleend voor het gebruiken van foto’s die er tijdens de les of evenementen worden gemaakt, tenzij nadrukkelijk wordt aangegeven hier bezwaar tegen te hebben.

 

 

Voor het gehele activiteitenaanbod, geldt een minimumleeftijd van 8 jaar.

Bij de watersportactiviteiten is het in bezit zijn van een erkend zwemdiploma minimaal A verplicht.